ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559)

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/สาขาวิชา           :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย           :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร
ภาษาอังกฤษ    :  Master of Science Program in Strategy for Agricultural Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย       ชื่อเต็ม    :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร)
ชื่อย่อ      :  วท.ม. (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร)
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม     :  Master of Science (Strategy for Agricultural Development)
ชื่อย่อ      :  M.Sc.  (Strategy for Agricultural Development)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
6.4 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.5 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.6 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2558  วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
6.7 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/ 2558  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
6.8 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรภายในปี 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักวางแผนยุทธศาสตร์การเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการด้านการจัดการการเกษตร
8.3 นักวิจัยด้านการเกษตร
8.4 นักวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร
8.5 อาจารย์ และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
8.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหาร
ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง ประชากรโลกมีจำนวนมากขึ้น ผลกระทบจากภาวะผันแปรทางเศรษฐกิจและนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงทำให้มีผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าวประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พ.ศ. 2557) ซึ่งกล่าวถึงยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน นำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาสังคมเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  โดยการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม แสวงหาความรู้ใหม่ และค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการเปิดเขตการค้าเสรีตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน จึงถือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนของธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถดำเนินนโยบายด้านการค้าเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตโลก  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรของประเทศเกิดการพัฒนาทักษะวิทยาการด้านต่าง ๆ โดยใช้สมรรถนะความรู้มาประยุกต์สู่การคิดเชิงวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์หลาย ๆ ด้านสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์จากบุคลากรผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
10.2 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์หรือสถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศต่าง ๆ ในโลกเชื่อมถึงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มุมหนึ่งของโลก ย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกจึงกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัว และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุนและการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างมาก การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างเสริมอาชีพการเกษตรให้เข้มแข็ง การพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ถือเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน นั่นคือการส่งเสริมให้มีบุคลากรหรือนักวิชาการได้ต่อยอดองค์ความรู้และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยสามารถศึกษาถึงปัจจัยเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา และสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรได้

11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1  การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง ประชากรโลกมีจำนวนมากขึ้น และผลกระทบจากนโยบายการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ สามารถรองรับการแข่งขันด้านการเกษตรได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
11.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้สำรวจความต้องการการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร จากบัณฑิตที่มาฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ถึง 2557 และความต้องการของบุคคลทั่วไปในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในปีการศึกษา 2556 พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร เป็นหลักสูตรที่อยู่ในความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูง  ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลสำรวจความต้องการถึงร้อยละ 79 สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จึงเป็นการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงแก่สังคมท้องถิ่นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
12.1  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น  ได้แก่
ไม่มี
12.2 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
12.2.1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา 1555101 3(2-2-5)       สอนโดย บัณฑิตวิทยาลัย
12.2.2 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา 4125101 3(2-2-5)      สอนโดย บัณฑิตวิทยาลัย
12.3  การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

ปรัชญาความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ปรัชญาและความสำคัญ
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตนักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วมหาบัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้
1.2.1 มีความรู้ ความสามารถในการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปประยุกต์อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
1.2.2 มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการศึกษาวิจัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
1.2.3 มีเจตคติที่ดีต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

 

  1. ระบบการจัดการศึกษา
    1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
    ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
    อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
    ไม่มี
  1. การดำเนินการหลักสูตร
    2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
             ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  สิงหาคม  –  พฤศจิกายน
             ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  มกราคม  –  เมษายน
             ภาคฤดูร้อน  :  พฤษภาคม  –  กรกฏาคม
    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาพัฒนาชุมชน และสาขาอื่น ๆ
    ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
    2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
    2.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
             นักศึกษามีคุณวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ด้านการทำงานแตกต่างกัน
    2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
    2.4.1 ปรับพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้มีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อเนื่องจนสามารถวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร
    2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อแนะนำการวางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
    2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการปรับตัว
    2.5 ระบบการศึกษา
    ระบบการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
    2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
    การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558

1.  วิชาบังคับ

5055101  ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน                                                                   3(2-2-5)
Strategies for Sustainable Agricultural Development
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ ของยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร การจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาโครงการและกิจกรรม การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับการพึ่งพาตนเอง ระดับกลุ่ม ระดับเครือข่าย และระดับธุรกิจ
Philosophy, vision, wish and mission of strategies for agricultural development. Agricultural strategic planning, projects development and activities. Application on Sufficiency Economy Philosophy in self-reliance level, group level, network level and business level.

5055203   ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตร                               3(2-2-5)
Wisdom, Technology and Innovation for Agricultural Development
แนวคิด ทฤษฏีและหลักการใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาการเกษตร ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และนโยบายของรัฐ กับการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น
Concepts, Theories and principles of using local wisdom, Technology and Innovation for agricultural development. Impact of globalization and government policy on local agricultural development.

5055301   ธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง                                                                                       3(2-2-5)
Agribusiness in the Changing World
แนวคิดการจัดการทางธุรกิจเกษตร ประเภทของธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปาทาน และพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการผลิต การจัดการความเสี่ยง โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์ราคา และผลการดำเนินงานทางธุรกิจเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ การวางแผนธุรกิจเกษตรตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
Concepts of agribusiness management, types of agribusiness, analysis of demand, supply and customers’ behavior. Process of production, risk management, marketing structure, analysis of price and result of implementation for agribusiness both inside and outside country. Planning of agribusiness project in the changing world.

5055401   ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาด้านยุทธศาสตร์การเกษตร                                                               3(2-2-5)
Research Methodology in Agricultural Strategy
ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การกำหนดปัญหาเพื่อการวิจัย ตัวแปร สมมติฐาน การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมเพื่อการพัฒนาการเกษตร การกำหนดกรอบความคิดการวิจัย ประเภทของเครื่องมือวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย และการตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงาน
Research methodology. Sampling techniques. Formation of research problems, variables, and hypotheses. Quantitative, qualitative and mixed research designs for agricultural development. Formation of research conceptual framework. Types, construction and assessment of research tools. Statistics in quantitative and qualitative research. Data collection, data analysis, data interpretation and report writing.

5055402   โครงการพิเศษด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร                                               3(2-2-5)
Special Project on Strategy for Agricultural Development
ฝึกปฏิบัติการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร ศึกษาบริบทด้าน ต่าง ๆ ของพื้นที่ กำหนดแนวทางพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำเสนอโครงการพิเศษ
Special project practice on strategized formation for agricultural development. Area context studies. Development aspect setting. Data collection. Data analysis. Data synthesis. Strategic formation. Focusing on participation of stakeholder. Special project presentation.

5056901   สัมมนาแนวโน้มและปัญหาด้านการเกษตร                                                                 3(2-2-5)
Seminar on Trends and Problems in Agriculture
การศึกษาแนวโน้มและปัญหาด้านการเกษตรในระดับชุมชน สังคม และระดับชาติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นปัญหา นำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุ่งนำผลที่ได้ไปสู่ยุทธศาสตร์การเกษตรเพื่อการพัฒนา
Studies on agricultural trends and problems in community, social and national level. Data analysis, synthesis and conclusion on problem issues. Presentation on the concept to solve problems, discussion and exchanging together.

2. วิชาเลือก

5055102  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตรกรรม                                                                   3(2-2-5)
Strategy for Human Resource Development in Agricultural sector
ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการวางแผน อัตรากำลังคน กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในภาคเกษตรกรรม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคการเกษตร การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์บุคลากร การวิเคราะห์ปัญหาและข้อขัดแย้งในการบริหารบุคคลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตรกรรม
Human resource management theories, human resource management process and workforce planning. Process of human resource development and training in agricultural sector. Motivation technique and performance evaluation in agricultural sector. Compensation management, personnel analysis, analysis of problem and conflict in personnel management for human resource development in agricultural sector.

5055201  ระบบการเกษตรและการจัดการ                                                                                         3(2-2-5)
Agricultural System and Management
ความหมาย และความสำคัญของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและการบูรณาการด้านระบบเกษตรและระบบการผลิตอย่างยั่งยืน การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบชนบท การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน การประเมินสภาวะชนบทแบบส่วนร่วม หลักเกณฑ์และแนวคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจการเกษตร การวางแผนการผลิตและการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจเกษตร การจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการจัดการและบริหารองค์การธุกิจเกษตร
Definition and significance of agriculture and environment. Concepts and integrated agricultural system and sustainable production system. Techniques for area study and analysis including rural system analysis, rapid rural appraisal, participatory rural appraisal. Rules and concepts for agribusiness organization establishment. Production planning and marketing. Agribusiness status analysis. Human resource management. Principle of management and administration of agribusiness organization.

5056103    ยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาสินค้าเกษตร                                                             3(2-2-5)
Strategy for Agricultural Products and Development
ยุทธศาสตร์ในการผลิตและการพัฒนาสินค้าเกษตร การใช้ประโยชน์จากผลผลิตการเกษตร อาหารและสิ่งทอเพื่อธุรกิจสินค้าเกษตร แนวโน้มและปัญหาการจัดการด้านการเกษตร การวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในธุรกิจสินค้าเกษตร อาหาร และสิ่งทอ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
Strategy for agricultural products and development. Utilization of agricultural products, food and textile for agricultural businesses. Trends and problems of agricultural management. SWOT analysis for businesses of agricultural products, food and textile produced in Thailand and abroad.

5056104   การฝึกภาคสนามสำหรับการพัฒนาการเกษตรในอาเซียน                                           3(2-2-5)
Field Training for Agricultural Development in ASEAN
บริบทด้านการเกษตร ผลกระทบของนโยบาย และความสัมพันธ์ในอาเซียนต่อการพัฒนา การเกษตรของไทย การศึกษาดูงานและการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรที่เหมาะสม
Agricultural contexts, the impact of policy and relationship of ASEAN on agricultural development in Thailand. Field trip and situations analysis for creating an appropriate strategies.

5056302   กฎหมายและข้อตกลงทางธุรกิจเกษตร                                                                                 3(2-2-5)
Law and Agribusiness Agreement
หลักการและกระบวนการของความเท่าเทียมกันในธุรกิจเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับองค์การธุรกิจเกษตร การลงทุนและการผลิต การจัดจำหน่ายและการโฆษณา การควบคุมและข้อตกลงทางผลผลิตการเกษตร
Principles and process of equity in agribusiness. Law of agribusiness organization, manufacturing and investment. Distribution and advertising. Regulations and agreement of agricultural products.

5056303     การจัดการธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ                                                                                    3(2-2-5)
Integrated Agribusiness Management
การจัดการระบบธุรกิจเกษตร ระบบการผลิตสินค้าเกษตรระดับฟาร์ม ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบการตลาดสินค้าเกษตร บทบาทองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Agribusiness system management. Agricultural production system on farm-level. Promotion system for production. Agricultural market system. Roles of agro-industries and food industries organization in domestic and international.

5056304   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร                                                                  3(2-2-5)
Efficiency Improvement of Agricultural Product
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น การจัดการคุณภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและบริการ มาตรฐานสินค้าเกษตร การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพ แนวคิด หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และสาธารณสุข           Agricultural productivity improvement. Product cost reduction. Value-added agricultural products by using suitable technology for the local. Quality management for agricultural products and services. Agricultural standards. Logistics improvement and quality control: QC in agriculture, good agriculture practices: GAP in industries, good manufacturing practices: GMP and hazard analysis and critical control point: HACCP.

ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรโดยเน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฏีผลการวิจัยสู่การปฏิบัติในวิชาชีพและต่อยอดองค์ความรู้ในยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร  จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้

1. มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและมีภาวะผู้นำในการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพด้านผู้นำทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ซับซ้อนอย่างสม่ำเสมอ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความสามารถที่ลึกและกว้าง มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร และมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถนำหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
7. มีความใฝ่รู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการติดต่อสื่อสาร การเก็บสารสนเทศเข้าเป็นองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ และการประมวลความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและสังคมด้านการเกษตร

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ในหมวดที่ 4 และรายละเอียดของรายวิชาใน มคอ. 3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชารับผิดชอบออกข้อสอบ กำหนดวิธีและกระบวนการสอบ และประเมินผลข้อสอบต้องสัมพันธ์กับแผนการจัดการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การทดสอบผลการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมทั้งประเมินความ ก้าวหน้าเป็นระยะ การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน คุณภาพของหลักสูตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาดังต่อไปนี้
2.2.1 ความพึงพอใจของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่นต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนจากหลักสูตร และข้อเสนอแนะ
2.2.2 การได้งานทำของบัณฑิต ตรงตามสาขาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและระยะ เวลาในการได้งาน โดยประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
2.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นจากนายจ้างจากภาครัฐและเอกชน
2.2.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
2.2.5 จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการนำเสนอต่อที่ประชุมและในวารสาร

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

การพัฒนาคณาจารย์

 

1.การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพื่อให้เข้าใจบทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 กำหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่

2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อ และการจัดการเรียนรู้
2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอเทคนิค วิธีการสอนของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
2.2.2 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น

การประกันคุณภาพหลักสูตร

 

1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา การรายงานการดำเนินงานของรายวิชา และการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกำหนดเวลา 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตำรา วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมและ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาสำรวจและประเมินความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารตำราเรียน และสื่ออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ประกาศและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา
3.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ เพื่อติดตามการใช้หลักสูตร และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชาและความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3.3.3 จัดทำแผนการสอนล่วงหน้าและเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา

4. การบริหารบุคลากร สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการอบรม การศึกษาดูงาน

5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
5.1 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  และการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  การสร้างเครื่องมือวิจัย  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผล  การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5.1.2 มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร ขอทบทวนวิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
6.1 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
มีการสำรวจความต้องการศึกษาต่อของบุคคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรโดยใช้กระบวนวิจัยในการต่อยอดองค์ความรู้ นอกจากนี้ ภายหลังจากบัณฑิตจบการศึกษาแล้วได้มีการติดตามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร มีตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12) ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบคำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน  การสัมมนา การเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาคการศึกษา  การสัมมนา และการนำเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การสังเกตการณ์ของประธานสาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรซึ่งมี หมวดวิชาเฉพาะด้าน ( วิชาบังคับ และวิชาเลือก ) และจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะได้ติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมดำเนินการต่อไปนี้
2.1 โดยนักศึกษาและอาจารย์
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียนปัจจุบัน และบัณฑิต
2.1.2  วางแผนหลักสูตรประเมินหลักสูตรอย่างมีระบบ
2.1.3  ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพื่อประกอบการประเมิน
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.3.1 ติดตามคุณภาพของบัณฑิตโดยสำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต เช่น ผู้จัดการฟาร์ม ผู้จัดการบริษัท นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้อื่น ๆ เช่น บริษัทห้างร้านที่จ้างบัณฑิต และหัวหน้าชุมชน

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพและหลักสูตร ข้อ 7 มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์     การสอนโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับ        การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.